Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Arbetsprov

Nya referensvärden vid arbetsprov beslutade

Vid årsmötet i samband med Höstmöte i Linköping den 3 oktober 2014 beslutades (se protokoll) att som normalvärden för arbetsprov anta "Kalmarmaterialet" som ny nationell standard 

 [Clin Physiol Funct Imaging. 2014 Jul;34(4):297-307, (Epub 2013 Oct 31)]. Det omfattar 1790 personer av båda könen och åldersspannet 7-80 år. 

 Brev från arbetsgruppen 2015-02-01  Excel-fil för uträkning av referenvärden enligt "Kalmarmaterialet". "Lathund män". "Lathund kvinnor"

Vid styrelsemöte den 16 februari 2015 betonas att skriftligt beslut inte är taget om gradering i ord av arbetsförmåga utan denna fråga är hänskjuten till Equalis arbetsgrupp i arbetsfysiologi för beslut.

Vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 2014 gjorde arbetsgruppen, som arbetat med referensvärdena för arbetsprov, en presentation (L Jorfeldt).

Föredragsbilder jämte kommentarer finner du här!