Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Ordföranden har ordet

Ordförandebrev 2016-02-08

Stockholm 20160208

Bästa Kliniska Fysiologer!

Så har SFKFs nya styrelse konsoliderat sig under två intensiva januaridagar i Stockholm. Tack särskilt till föreningens nya sekreterare som fixat allt, inklusive närhet till sjukhus om förlossning satte igång. (Det blev lyckligt nog inte så, men Lena Forsberg kan nu gratuleras till liten flicka). Vi kunde konstatera att föryngringen av styrelsen också var påtaglig, inte minst på ST-läkarsidan, vilket bådar gott för framtiden med många nya krafter och ideer som formar vår ”nygamla” bas-specialitet. Alla nämnder har hög aktivitet och remisser strömmar in. Det var roligt att få ett ansikte på alla nya styrelseledamöter och för att Ni alla skall få detsamma kommer inom kort ett foto av hela styrelsen att publiceras på hemsidan.

Hemsidan har via vår nye redaktör Viktor Hamrefors fått ett ansiktslyft med uppdaterad information om bl.a. remissflöden, möten och utbildningar. Vi planerar också att via sekreterare Lena säkerställa arkivfunktion så att äldre information lättare och garanterat finns tillgänglig för framtiden.

Vetenskapliga nämnden med Henrik Engblom i spetsen redogjorde om tänkt program vid årets kardiovaskulära vårmöte (se nedan). Föreningens stipendier är nu utdelade (4 st `a 10 000 kr) till duktiga medarbetare som skall presentera sina forskningsresultat världen över (se sfkf.se). Ett av årets stipendier tillägnades som beslutat Kent Emilssons minne. Varmaste Gratulationer till de utvalda! SFKF önskar alla lycka till och ser fram emot spännande rapporter och ev. presentation på höstmötet efter genomförd resa!

utbildningsfronten finns nu senaste versionen av ST-målbeskrivning för klinisk fysiologi på hemsidan. Anna Ormegard redogjorde bl.a. för handledarens ökade roll under STutbildningen för kurs-/kunskapsgodkännande och att alla nya delmål bör beaktas och uppdateras i såväl gamla som nya kurser. En uppdaterad litteraturlista är på gång. Även fortbildningsfrågan fanns i fokus för både läkare och BMA och bättre fortbildningsinformation med goda exempel, fysiska och onlinekurser kommer att presenteras på hemsidan. En utbildningsgrupp bildades (utbildningssekreterare Anna Ormegard, facklig sekreterare Paula Lipponen, och ledamöter Eva Persson, Ulrika Bitzen och Marcell Zsban) för att specifikt driva ST och fortbildningsfrågor. För att dokumentera ST har gruppen som förslag att man använder ST-forum (länk på hemsidan).

För våra associerade medlemmar och då särskilt BMA har Lena Kristensson startat ett nätverk och är i full gång att via verksamhetschefer nå ut till alla vårdenhetschefer/ motsvarande för att sprida goda exempel och ev. på sikt samordna arbete med t.ex. kompetenstrappor och syn på akademisk resp. klinisk meritering. Behovet fördjupning på bredd och/eller djup ser olika ut i olika delar av landet och Lena eftersöker engagerade inom kompetensområden på såväl grund- som specialutbildningsnivå. Mer finns på vår hemsida!

Verksamhetsenkäten är nu via Peter Wittrup utskickad med svarsdatum strikt 8/2 så att resultaten från 2015 skall finnas tillgängliga till öppna styrelsemötet på vårmötet. Observera att där också finns utrymme för synpunkter på frågor som hittills är väsentligen oförändrade jfr förra året. Vi räknar med att diskutera ev. förändringar inför beslut i samband med årsmötet på höstmötet. Peter kommer också att se över hur vi kan använda svensk HTAverksamhet (Health Technology Assessment/Metodråd) för utveckling av kliniskt fysiologisk diagnostik.

Kardiovaskulära vårmötet 27-29 april i Göteborg har en klinisk fysiolog som ordförande i organisationskommittén – Martin Stagmo, Lund. Mer information och anmälan (lägre avgift till 31/3) hittar Du på hemsidan (http://www.malmokongressbyra.se/varmotet). Förmöte även i år i form av en ekokardiografisk baskurs som ges av SHFs arbetsgrupp för ekokardiografi med Meriam Aneq Åström som ordförande. Kursen är LIPUS-granskad och avslutas med kursexamen 27/4 och motsvarar teoridelen för svenskt baskörkort inom transthorakal ekokardiografi.

Uppmuntrade av välbesökt symposium förra året har SFKF via Jan Engvall till årets Röntgenvecka 12-16/9 fått ett symposium om vävnadskarakteristik av myokard och kärl accepterat. Roligt att vi syns även fortsatt inom Radiologin!

Skandinaviska föreningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin (SSCPNM) har fått ny styrelse, med bl.a. Per Wollmer som ordförande och Elin Trägårdh som sekreterare. Vi gratulerar både dem och oss och önskar dem lycka till att inspirera till gott samarbete. Bl.a planerar man för ”Nordic workshop” om regulatoriska aspekter på hur nya ”tracers” bäst skall introduceras. Även här finns stipendier att söka och de tar gärna emot förslag på samarbetsprojekt och gemensamma utbildningar att driva!

Planering för årets höstmöte är i full gång. Det sker i samarbete mellan SFKF och Karolinska Universitetssjukhuset 13-14 oktober 2016. Eva Maret är president och mötet hålls i Huddinge då Solna just flyttar in i nya sjukhuset. En hemsida läggs inom kort på länk från SFKFs hemsida. Där kan man framöver anmäla sig både till höstmötet och förmöte med focusgruppen för ergospirometri. Programmet är ännu ej fastlagt men bl.a. kommer där att diskuteras normalvärdesval utifrån Equalis rekommendationer med tonvikt mot ergometri och ekokardiografi, och om detta skall vara en återkommande punkt vid kommande höstmöten. Karolinska Universitetssjukhuset önskar alla varmt välkomna!

Svenska hjärtförbundets SHF större resestipendier har annonserats och ansökningstiden gick ut 1 februari. Hoppas någon klinisk fysiolog sökte!. Årsmöte äger rum 31 mars. Först till nästa år skall ny vice ordförande och skattmästare väljas – bra om alla börjar fundera på nomineringar redan nu inför att valberedning skall utses vid årsmötet i år.

Svenska läkaresällskapet SLS behöver akut ny ordförande och flera nya ledamöter, och nominering pågår. Inför 2017 behövs ny klinisk fysiologisk ledamot i prioriteringskommittén av forskningsansökningar, där Jan Svedenhag då avgår efter 6 år. Angående medlemskap i SLS visar det sig att endast 13% av föreningens medlemmar är medlemmar också i SLS (generellt för specialistföreningar 0-60%, medel 18%). Medlemsskap i SLS och Svenska läkarförbundet SLF är enligt stagarna ett skallkrav för styrelsens behöriga ledamöter, för övriga medlemmar i SFKF gäller ”bör”. Utan medlemskap inga stipendier eller rösträtt i relaterade frågor. Man gör från SLS-håll just en kampanj för att stärka sin plats och också nå utanför Stockholm, inte bara med generösa rese- och ongresstipendier. SHF förhandlar om medlemspris och ev. kanslisttjänst men har inte kommit så långt i avsaknad av operativ SLS-ordförande. SFKFs styrelse utreder fortsatt om specialistföreningens anknytning till SLS och SLF, ev. sponsring från vårmötesöverskott och krav på personuppgiftsombud och datainspektionsregistrering. Styrelsen har också fått lämna förslag på vad SFKF skulle behöva hjälp med från ev. kanslisttjänst. Vi hoppas ha mer information om detta vid öppna styrelsemötet 28 april på Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg och då diskutera vidare.

Vill du anmäla något av intresse för medlemmarna i SFKF till kalendariet? Eller har Du någon angelägen fråga som Du vill att vi tar upp i styrelsen? Skicka då ett mail till . 

Vi ses på öppna styrelsemötet 28/4 kl 1310-1410 vid Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg!

Birgitta Janerot, ordförande SFKF