Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Ordföranden har ordet

Ordförandebrev 3

Stockholm 2015-11-09
 
Bästa Kliniska Fysiologer!
 

Vid höstmötet i Örebro fick vi med pompa, ståt och slottsmiddag fira ytterligare ett halvt sekel för Klinisk Fysiologi, samtidigt som staden fyller 750 år. Mötet samlade drygt 80 deltagare. Under Peter Rask och medarbetares ledning fick vi ta del av intressant historia och inspireras av enastående engagemang vid uppbyggnaden av ett nytt universitet med ännu nyare läkarutbildning och strategisk satsning mot specialist-BMA-utbildning. Vår högtidsföreläsning tillägnad Torgny Sjöstrand hölls i bejublat intervjuformat av kardiologiprofessorn från Duke universitet Galen Wagner. Vi fick ta del av hans djupa insikter om EKG och datainsamling, gruppdynamik, nätverksbyggande och tips om hur man skapar ett kreativt forskningsklimat med eget ansvar. Det spännande vetenskapliga programmet inkluderade presentationer och postrar innehållande förfinade diagnostiska tekniker med fr.a. kardiovaskulärt fokus. Nytt för i år var presentation av 2 st. nya avhandlingar. Företag presenterade nyheter och Equalis berättade bl.a. om nytt arbete inom digital patologi där diskussion om ökad tillgänglighet av insamlat material undersöks. Välbesökt var rundvandring i vackra lokaler på både universitetscampus och sjukhus, där vi på fysiologiska kliniken gjorde djupdykning i ergospirometri, ekokardiografi och perifer cirkulation inkluderande TCPO2 som presenterats vid tidigare programpunkt. Under årsmötet beslutades bl.a. om nya stipendier, oförändrad årsavgift, stadgeförändringar, avgiftsbelagd annonsering av tjänster på hemsidan och alla informerades om att uppdatera bostads- och e-mailadresser till eftersom utskick hädanefter bara sker elektroniskt (v.g. se årsmötesprotokoll på hemsidan). En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag, och jag tackar för fortsatt förtroende som ordförande.

Efter en del strul med medlemskap i svenska läkarsällskapet och läkarförbundet börjar vi nu komma i ordning för ordinarie styrelsemöten per telefon varje månad och planerar efter nyår konsoliderande träff. Det är roligt och jag är stolt över det stora engagemang som finns hos föreningens medlemmar och inte minst i den nya styrelsen, där alla går in för sina uppdrag med hull och hår. Valberedningen har gjort ett gediget jobb. Nästa öppna styrelsemöte sker vid vårmötet i Göteborg 2016.

Nästa höstmöte går av stapeln 13-14 oktober 2016 i Stockholm, vid Karolinska Universitetssjukhuset. Också här firar klinisk fysiologi inom kort 50 år och ytterligare jubilar träffas i Växjö 2017. Karolinska meddelar att man kommer att ha ett förmöte dedikerat ergospirometri dagen innan. Följ mer om detta och andra aktuella utbildningar på hemsidan.

Svenska hjärtförbundets (SHF) höstmöte gick av stapeln 22-23 oktober. På detta möte deltog SHFs styrelse (ordförande Per Tornvall) och alla ingående specialitetsföreningarnas ordförande och vetenskapliga sekreterare m.fl. Huvuduppgiften för SHF är Kardiovaskulära vårmötet som konstant sista åren attraherat 12-13hundra deltagare och förmöten ökar i antal. Man kan själv via hemsidan med inlogg skapa intyg för deltagande. (Istället för CME- poäng kommer beteckningen dokumenterade utbildningstimmar att användas). SWEDEHEART redogjorde för systemuppgradering för att ta om hand över 80-tusen årliga registreringar i 6 ingående register, arbete med datatankning, säkerhetsgradering etc. Mötet beslutade att bjuda in stadssekreterare för att övertyga om behov av snabbare enklare uppgradering av nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård.
Styrelsen undersöker också möjligheterna att för överskottet från vårmötet få en gemensam kanslitjänst (medlemsregister, arkivering, sekreterare, på sikt websidor etc - vi får önska), ev. via svenska läkaresällskapet (SLS). SHF inhiberar i avvaktan om förhandling med SLS beslut om att ge enskild förening del av överskottet. Stängare regler kring personuppgifter gör det sannolikt olämpligt att luta sig mot medlemsregister i fackförening som läkarförbundet. Eftersom specialitetsföreningarnas representerar SLS diskuteras om sektionsmedlemskap med automatik skall innebära medlemskap i moder-förbundet. Det skulle minska omkostnaderna och därmed medlemsavgifterna. Inbjuden SLS-representant berättade att man på SLS är medveten om att man bör synas mer ute i landet och ta större del i fortbildningsarbete.
Arbetsgruppen för ekokardiografis ordförande Meriam Aneq Åström redogjorde för arbetet med eko-körkort som nu är ute på remiss. Ett svenskt basalt och ett avancerat transthorakalt körkort införs med stöd från SHF. Kurser kommer att ges i anslutning till vårmötet. För certifiering har man föreslagit europeiska certifieringsgruppen EACVI att teori examineras vid de europeiska testtillfällena men att praktiskt prov och loggbok omhändertas i Sverige. Beslut föreligger ej.

ST-utbildningen är fortsatt i fokus och Socialstyrelsen sysselsätter oss med målbeskrivningsarbete och att uppdatera alla kurser med aktuella måluppfyllelser. Diskussion om fortbildning fortsätter inom både SLS och SLF. Vår utbildningssekreterare eftersöker personer som vill ta ansvar för litteraturlistor inom olika områden - anmäl intresse till henne!

Vår vetenskapliga sekreterare påminner alla medlemmar i SFKF om att söka föreningens resestipendier före 2015-12-31. Fyra stipendier á 10kkr ska verka som stöd för resa som syftar till förmedlande av vetenskapliga resultat eller vidareutbildning inom ämnet klinisk fysiologi (vetenskaplig presentation prioriteras). Ett av stipendierna tillägnas Kent Emilsson. Mer information finns på SFKFs hemsida. Så passa på att visa företag och kollegor hur hög vetenskaplig aktivitet vi har och sprid information om vår fina specialitet i Sverige och världen!


Sekreteraren i tekniska nämnden påminner om enkätsvaren för verksamheter 2015 måste prioriteras för att rapporten ska vara färdig till vårmötet. Enkäten kommer att skickas ut 2016-01-07 med deadline 2016-02-08 och som vanligt gälla verksamheter i oktober - v 42, denna gång 2015.
Vill du anmäla något av intresse för medlemmarna i SFKF till kalendariet? Eller har Du någon angelägen fråga som Du vill att vi tar upp i styrelsen? Skicka då ett mail till .

På återhörande och fortsatt fin höst önskar SFKFs ordförande Birgitta Janerot 

 

STYRELSEN 2015-16

Ordförande: Birgitta Janerot Sjöberg (omval) birgitta
Vice Ordförande: Jan Engvall (omval)
Sekreterare: Lena Forsberg (nyval)
Skattmästare: Jan Svedenhag (omval)
Vetenskaplig sekr: Henrik Engblom (nyval)
Utbildningssekr: Anna Ormegard (omval)
Sekr i tekniska nämn: Peter Wittrup (nyval)
Facklig sekr: Paula Lipponen (omval)
Redaktör: Viktor Hamrefors (nyval)
Ledamot: Ulrika Bitzén (nyval)
Ledamot: Eva Persson (omval)
Ledamot (ass medl): Lena Kristenson (omval)
Suppleant: Alexandra Scheutz (nyval)
Suppleant: Marcell Zsbán (nyval)
Suppleant: Anette Rickenlund (nyval)
Revisor: Ernst Zuber (omval)
Revisor: Thomas Larsson-Granath (omval)
Revisorsuppleant: Peter Thermaenius (omval)

Valberedning : Håkan Arheden (sammankallande), Eva Nylander, Marcus Carlsson
Representant till Svenska Läkarsällskapet
Henrik Engblom (ordinarie), Anette Rickenlund (suppleant)
Representant till Läkarförbundet
Paula Lipponen (ordinarie), Ulrika Bitzén (suppleant)
Representant till Svenska Hjärtförbundet
Henrik Engblom och Birgitta Janerot
(Martin Ugander är adj. som repr/co-Ed för Scand. J Cardiovasc. medicine)
Representant till Vårmötets organisationskommitté
Henrik Engblom och Carl-Johan Carlhäll
Representant till Skandinaviska sällskapet för klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Per Wollmer (ordinarie), Marcus Carlsson (suppl)
Till valberedning för Hjärtförbundets styrelse och till ekoarbetsgrupp
Birgitta Janerot
Representant för SFKF i Hjärtförbundets ekoarbetsgrupp
Jan Engvall (ordinarie), Eva Nylander (suppleant)
SPUR-samordnare
Eva Persson

Ordförandebrev2

Stockholm 2015-08-25
 
Bästa Kliniska Fysiologer!
 
Det blev sommar till sist och jag hoppas alla har kunnat njuta åtminstone lite av den. Inom föreningen och inom klinisk fysiologi saknar vi vår käre redaktör Kent Emilsson som hastigt avled i början av sommaren. Via SFKFs vice ordförande Jan Engvall fick vi möjlighet att framföra våra tack på begravningen. Martin Andersson, som tidigare haft uppdraget, har beredvilligt ställt upp som ersättare, med fokus kring det mest aktuella som höstmöte och utbildningsfrågor. Vi har påbörjat en diskussion om framtida redaktörskap som vi hoppas få ventilera med Er alla på höstmötet/årsmötet.
 
Höstmötet 1-2 oktober närmar sig med stormsteg, så glöm inte att anmäla er till årets spännande event! Med god hjälp av Lena Marmberg har Peter Rask där tagit över presidentskapet såväl som verksamhetschefsskapet efter Kent. Uppdaterad information hittar ni i länken [höstmöte_2015_SFKF] eller via SFKFs hemsida. Vår vetenskaplige sekreterare Carl-Johan Carlhäll har jobbat hårt för att få in bidrag,och slipar på det sista i vetenskapliga programmet och Jan Engvall har kontakt med intresserade företag. Vi får också föredrag från nydisputerade. Sekreteraren i tekniska nämnden Magnus Hansson sammanställer verksamhetsrapport, som vi hädanefter skall försöka få klar till vårmötet. Utbildningsnämnden med Anna Ormegard i spetsen slutför utbildningsbok, fackliga nämnden med sekreterare Paula Lipponen fortsätter med fortbildningsgranskning enl. LIPIDUS, som på sikt kommer att ta ut avgift och Sven-Olof Granstam har bevakat fortbildningsfrågan där nya initiativ behövs. Våra associerade medlemmars ledamot Lena Kristensson har styrelsens stöd för fortsatt arbete med grund- och vidareutbildning, men mer engagemang behövs. På årsmötet den 1 oktober kl 1600 kommer Ni att få en sammanfattning av årets styrelsearbete. Underlag liksom agenda och valberedningens förslag kommer att finnas på hemsidan i god tid före.
 
Sedan föregående ordförandebrev har vi fått vår första (?) specialist inom ”nya” upplägget med klinisk fysiologi som grundspecialitet – stort GRATTIS till Andrei Malinovschi och Uppsala! Ingen komplettering efterfrågades vilket visar att vi legat rätt i upplägget med utbildningsbok etc. Styrelsen har fått prioritera SK-kurser inför kommande år. Tyvärr bara en specialitetsspecifik kurs per år, men fler kan ges i egen regi, enligt rekommendation efter LIPUS-granskning. Utbildningsansvariga bevakar i kommande workshops a-, b- och c-mål och kommer också att träffa utbildningsansvariga för bild- och funktion (radiologi) för att synkronisera gemensamma mål. Litteraturlistor är under sammanställning, också där efterlyser vi hjälp vid årsmötet. Listan kommer att kompletteras med e-utbildningar på nätet.
Som inspiration från klinisk fysiologi (Södersjukhuset) och ett hjärtsviktprojekt som pågår i Stockholm, finns nu en film om grundläggande ekokardiografi på nätet
 
Hantering av böcker från föreningen som studentlitteratur inte längre ger ut kommer att diskuteras på årsmötet. SFKF har kontaktats av företag som anordnar egen konferens i klinisk fysiologi. Efter omröstning vid styrelsemöte valde vi att inte stötta initiativet med föreningensnamn och enades om följande svar: ”Som förening agerar vi i styrelsen på våra medlemmars direkta initiativ och önskemål. Framkommer behovet så initierar vi själva möten för sjukvård och forskning efter beslut vid årsmöte”. Brist på utbildning och samordning finns inom många områden. Lokala initiativ står redan bakom många högkvalitativa möten/kurser som anordnas av våra medlemmar. Här behöver vi före årsmötet era synpunkter om behov och när/om vi som förening skall ställa oss bakom kommersiella initiativ.
 
Läkarutbildningen står inför förändring. Styrelsen har med Marcus Carlsson som primus motor inhämtat synpunkter och svarat remissvägen att vi i princip är positive till förslaget som bl.a. innehåller 6-årig läkarutbildning utan allmäntjänstgöring (AT). Över hälften av de som legitimeras idag kommer från land utan AT så man behöver ändå anpassa fortsatt utbildning. Förslaget innehåller också längre tjänstgöringsperioder inom ”stora” specialiteter med ökat kliniskt ansvar. Vi har angett vikten av att visa upp och erbjuda utbildning/placering inom små specialiteter som klinisk fysiologi tidigt och återkommande under grundutbildningen.
 
Vill du anmäla något av intresse för medlemmarna i SFKF till kalendariet? Eller har Du någon angelägen fråga som Du vill att vi tar upp i styrelsen? Skicka då ett mail till . Förutom öppna styrelsemötet vid årsmötet är telefonstyrelsemöte planerat till 14/9, då vi sätter agenda till årsmötet.
 
Väl mött i Örebro, Carpe Diem!
Birgitta Janerot, ordförande SFKF