Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Ordföranden har ordet

Ordförandebrev 10/5 2015

 

Bästa Kliniska Fysiologer!

Våren har nu äntligen anlänt och fåglarnas kvitter kan ersätta Spotify´s hörlurar- musik. Även om björkarnas musöron påminner om allergitider så hoppas jag att Ni alla kan njuta av ljuset och solen! Årets Kardiovaskulära vårmöte inledde våren i Örebro med massor av nyheter, lärorika sessioner, spännande nya kontakter, stipendier där ny forskning och utbildning varvades med god mat, underhållning och kalas. Ett av svenska hjärtförbundets (SHF) stora postdoc-stipendium tilldelades en klinisk fysiolog – Meriam Aneq Åström gratuleras! Nytt för i år är att alla abstracts och majoriteten av presentationer/föreläsningar inom överskådlig framtid finns att tillgå på nätet – vårmöte året om alltså! Även de som inte hade möjlighet att delta kan därmed fortbilda sig på hemmaplan tills nästa vårmöte går av stapeln i Göteborg 27-29 april 2016. Jag vill å föreningens vägnar tacka Örebro, SHF och alla som bidrog till årets excellenta resultat, och då inte minst Marcus Carlsson som avgående ordförande och Sten Walter, mötets president. Marcus finns kvar i styrelsen för SHF AB medan styrelsen för SHF nu består av Per Tornvall (ordf), Helena Rexius (vice ordf) och Peter Vasko (kassör). Avgående ekoarbetsgrupp genomförde dagarna innan vårmötet en efterfrågad och uppskattad TTE-kurs som vi hoppas får välbehövlig fortsättning. Vi tackar avgående styrgrupp och önskar nya arbetsgruppen med Meriam Aneq Åström som ordförande, Anders Nygren utbildningsansvarig, Odd Beck Hansen forskningssamordnare, och gläds åt att Jonas Johnsson fortsätter som webbansvarig, att Eva Maret fortsätter som kvalitetsansvarig, och att SFKF representeras av Jan Engvall (ordinarie) och Johan Petrini (suppl). Avgående ordförande Reidar Winter kommer att ansvara för fortsatt simulatorutveckling.

Vid vårmötet träffades alla deltagande medlemmar i svensk förening för klinisk fysiologi för ett öppet medlemsmöte där styrelsen informerade och diskuterade angelägna frågor och föreningens resestipendier utdelades. Varma gratulationer till Helena Wallin, David Nordlund, Per Arvidsson och Alexandra Fredriksson – läs deras reseberättelser på hemsidan och kanske får vi höra om resorna på höstmöten framöver! Många kvalitets- och utbildningsärenden är nu i fokus och ett antal remisser inkommer till föreningen. Vi överenskom om att hädanefter på hemsidan publicera aktuella remisser som styrelsen besvarar och att den medlem som önskar läsa svaret får det via mail från föreningens sekreterare (idag Johan Petrini). SFKFs remissvar till SHFs eko-arbetsgrupp ang. ekocertifiering presenterades vid mötet. Svaret baseras på en aktuell verksamhetschefsenkät och på tidigare remissvar. Den nya eko-arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med kurser, körkort på olika nivåer och med certifieringsfrågan. En europeisk certifiering kan vara av värde för specialister inom klinisk fysiologi för att öka internationaliseringen. Magnus Simonsson är nominerad till SLFs råd för läkemedel, IT och medicinteknik och Marcus Carlsson samordnar remissvar till Socialstyrelsen (SoS) ang. nya läkarutbildningen (tillsammans med Birgitta Janerot, Anna Ormegard och Jan Engvall efter kontakt med lärosäten). Allas synpunkter är välkomna! Mer information om t.ex. SPUR-inspektioner finns på hemsidan. SoS behöver fler externa granskare för specialistbedömning där vi för närvarande har Eva Nylander men Marcus Carlsson, Anna Ormegard och Eva Pertsson föreslås iläggas till. Anmäl till styrelsen om Du är intresserad! Stor del av mötet ägnades åt vår nya målbeskrivning och ST-utbildningsbok inom klinisk fysiologi, där Anna Ormegard diskuterade genomförda korrigeringar. Samverkan är inledd med svensk förening för bild- och funktionsmedicin angående vår gemensamma ”bas”. Tyvärr har vi inför 2016 bara möjlighet att erbjuda EN SK-kurs via Socialstyrelsen och lungfunktion har prioriterats. Styrelsen verkar för att bl.a. SLSs seminarieverksamhet skall utvidgas och få större spridning. Vi diskuterade också hur viktigt det är att alla som planerar kurser ser till att uppfylla målen – inte minst avseende t.ex. läkemedelshantering som annars finns med som obligatorisk kurs. Även många interna kurser på sjukhusen torde uppfylla delar av målen varför ST-läkare påminns om att spara intyg och program inför specialistansökan. Här kan också nämnas att Granerus bok ”Njurar och övre urinvägar” är slut på förlaget och kommer inte att finnas som ”print on demand”. Styrelsen efterhör om förutsättningar att lägga den som ”E-bok”, något vi även önskar för övriga utgivna böcker.  Det finns bra utbildningar på nätet som vi försöker samla på hemsidan (gärna med hjälp av våra framsynta ST-läkare!) där också tidigare Torgny Sjöstrandföreläsare och SK-kurser samlas. Doktorander, handledare och ämnesföreträdare påminns om att där presentera årets avhandlingar. Vi godkände också gemensamt att arbeta för en lösning där Malmö kongressbyrå hanterar föreningens medlemsförteckning och utskick då detta kan rymmas inom SHFs uppdrag.

Styrelsen har ännu inte fått Equalis rekommendation ang. nivågradering av arbetsförmåga. I samband med nästa verksamhetsenkät frågar vi vilka som använder de nya normalvärdena. Vi har också informerat bl.a. kardiologföreningen om dess existens och SFKFs beslut att göra dem till nationell referens.

Nästa stora utbildningstillfälle för oss kliniska fysiologer är väl förberett under Kent Emilssons försorg då Höstmötet går av stapeln 1-2 oktober i Örebro. Tyvärr har Kent pga sjukdom fått göra uppehåll i redaktörskap (t.f. Martin Andersson) och överlämnat fortsatt lokal planering på hemmaplan till Peter Rask som tillsammans med vår vetenskaplige sekreterare Carl-Johan Carlhäll för fullt slutför det vetenskapliga programmet. Sista datum för att skicka abstract till höstmötet är 10:e juni och mer information om detta finns sist i ordförandebrevet. Vi hoppas att se så många som möjligt i Örebro för vetenskap, utbildning, samvaro och inte minst föreningens årsmöte 2/10! Vill du anmäla något av intresse för medlemmarna i SFKF till kalendariet? Eller har Du någon angelägen fråga som Du vill att vi tar upp i styrelsen? Skicka då ett mail till . Telefon-styrelsemöten planerade till 25/5, 17/8 och 14/9.

Fortsatt glad vår och skön sommar önskar

Birgitta Janerot Ordförande